ترفندهایی در ویندوز که حتی نام آنها را نشنیده اید!
بهمن ۲۷, ۱۳۹۲
دانلود نرم افزار آموزش ۴۰۰ لغت کاربردی زبان انگلیسی
اسفند ۲, ۱۳۹۲
Show all

سخنان بزرگان و جملات قصار حکیمانه انگلیسی با ترجمه فارسی

The believer is led to doubt justice
when he sees the trick of the fox triumph over the justice of the lion

شخص با اعتقاد در مورد عدالت دچار تردید می شود وقتی که می بیند حقه روباه بر عدالت شیر پیروز شده است.

 

The millstone may break down but the river continues its course to the sea

ممکن است سنگ آسیاب بشکند(یا آنرا بشکنند) اما رود به سفر خویش به سوی دریا ادامه خواهد داد.

 

Among the people there are killers who have not yet shed blood, and thieves who have stolen nothing.

در میان مردم هستند آدم کشانی که هنوز خونی نریخته اند و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند.

Deliver me from he who does not tell the truth unless he stings; and from the man of good conduct and bad intentions; and from him who acquires self-esteem by finding fault in others

(پروردگارا) مرا از دست آن کس رها کن که حقیقت را نمی گوید مگر برای آنکه نیشی بزند٬ و از دست آدمی که کاری نیک می کند و نیتی بد در سر می پروراند٬ و از دست کسی که با عیب جویی از دیگران عزت نفسی برای خود دست و پا می کند.

If you choose between two evils
let your choice fall on the obvious rather than the hidden
even though the first appears greater than the second

اگر می خواهی بین دو بد یکی را برگزینی بگذار انتخاب تو بر بدی که آشکار است تعلق

بگیرد نه بدی که پنهان است حتی اگر بد آشکار بزرگتر از بد پنهان

He brings disaster upon his nation who never sows a seedor lays a brick or weaves a garment but makes politics his occupation

بر سر ملت خویش فاجعه می آورد کسی که بذری نمی کاردآجری بر آجری نمی گذارد و یا جامه ای نمی دوزد٬ اما سیاست هم به معنای قدیمی خود و هم معنای جدید خود را پیشه خود می سازد.

 

Why repeat the old errors if there are so many new errors to commit

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شدچرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

Spend some time alone every day

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن

Why repeat the old errors if there are so many new errors to commit


وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

There are two things that are infinitive Galaxies and stupidity of humans which i have doubts about the first one

دو چیز است که انتهایی ندارد کهکشان ها و حماقت بشر که در اولی شک دارم

When anxiety was great
within me your consolation
brought joy to my soul

آن دم که اضطراب زیادی در وجودم بود
دلگرمیت شادی به روحم را آورد.

Growing in holiness
means growing in love

به قداست رسیدن رشد یافتن در عشق است

Don’t
walk in front of me
 I may not follow Don’t walk behind meI may not lead Walk beside me and be my friend Albert Camus

جلوی من قدم بر ندار شاید نتونم دنبالت بیام پشت سرم راه نروشاید نتونم رهرو خوبی باشم کنارم راه بیا و دوستم باش.

You are like the sunshine so warm, you are like sugar, so sweet… you are like you… and that’s the reason why I love you!

تو مث نور خورشید هستی خیلی گرم.. تو مث شکرهستی خیلی شیرین تو مث خودت هستی .. و دقیقا به همین خاطره که من دوستت دارم

The beauty of a woman Is not in a facial mole
But true beauty in a woman is reflected in her soul

زیبایی یه زن به خط و خال صورتش نیست 
بلکه زیبایی واقعی یه زن انعکاس در روحش داره

Always there is a drop of madness in love
yet always there is a drop of reason in madness

در عشق همیشه قطره ای جنون هست و در جنون هم همیشه قطره ای عقل

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you


قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست 
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی
 و اون میتونه تو رو حمایت کنه

The nearer the soul is to God, the less its
since the point nearest the circle is subject to the least motion.. disturbances

هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد، آشفتگی اش کمتر است 
زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد

God is in your heart,,yet you search for him in the wilderness

خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی

نوشته شده توسط تیم پژوهش و ترجمه دیلماجلار(پیشرو در زمینه ترجمه مقالات و متون تخصصی از جمله مقالات isi ، انجام پروژه های علمی ، طراحی سایت و ….)

دیدگاه ها بسته شده است