ترجمه مقاله “Evaluation research of integrated productivity and eco-friendly development project for enterprise in electrical and electronics industry “

ترجمه مقاله “مدل ارزیابی ارزش در برنامه های مشترک R&D”
مهر ۲۰, ۱۳۹۴
مدیریت هوشمند ترافیک به کمک شبکه های حسگر بی سیم
دی ۱۸, ۱۳۹۴
Show all

ترجمه مقاله “Evaluation research of integrated productivity and eco-friendly development project for enterprise in electrical and electronics industry “

ترجمه مقاله
Evaluation research of integrated productivity and eco-friendly development project for enterprise in electrical and electronics industry
هدف از این تحقیق ، ارزیابی ساختار پروژه های توسعه سازگار با محیط زیست و بهره وری کارخانه های برق و الکترونیک می باشد. روشی که برای جمع آوری داده ها استفاده می شوند ، در ۴۵ کارخانه استفاده شده است و یک مصاحبه کاری می باشد که در ۱۰ کارخانه استفاده شده است. در این پروژه اصول کایزن ، یا چرخه PDCA ،استفاده شده است و این کار به منظور آموزش اینکه چگونه ضایعات را کاهش دهیم ، بازیافت ضایعات را ارتقا دهیم ، میزان مصرف انرژی برق را کاهش دهیم و حجم کاری ، حمل و نقل و تداوم کاری خط تولید را ارتقا دهیم ، استفاده شده است . نتایج حاصل از این پروژه نشان داده است که سازماندهی افزایش فعالیت های آموزشی با توجه به بهره وری و پروژه های سازگار با محیط زیست ، مزایای مستقیم و غیرمستقیمی را برای شرکت های مختلف به وجود آورده است . از جمله تاثیرات مستقیم می توان به این موارد اشاره کرد :
۱٫به خاطر اینکه فاکتور های مربوطه جدید هستند ، هزینه های تولید به طور کلی کاهش می یابد .در حقیقت همه ۴۵ کارخانه مورد نظر توانستند هزینه های کلی خود را $۱,۲۴۶,۸۹۷٫۷۰ در سال کاهش دهند .
۲٫توسعه ظرفیت قطعات تولیدی
۳٫کاهش حجم کربن دی اکسید آزاد شده در اتمسفر
تمامی کارخانه ها توانستند میزان کربن دی اکسید تولیدی شان را در حدود ۲,۰۱۳,۵۰۳٫۷۳ کیلوگرم در سال کاهش دهند . تاثیرات غیر مستقیم این پروژه شامل توانایی استفاده از دانش به وسیله فعالیت های آموزشی در بخش های مختلف کاری مانند یافتن ایده ها و مفاهیمی به منظور مقابله با مشکلات موجود در بخش تولید می باشد .اطلاعات باید به گونه ای باشد که درصد استفاده ، انحراف استاندارد ، LISREL و تحلیل مستقیم را تجزیه و تحلیل کند .
کلید واژه ها : افزایش بهره وری ، بهره وری ،سازگار با محیط زیست ، صنایع برق و الکترونیک

ترجمه مقاله ۱۱۲۲b

Abstract The purpose of this research was to evaluate the instruction of eco-friendly development projects and productivity in electrical and electronics factories. The tools used to collect data were questionnaires, used in 45 factories, and an in-depth interview, which was used in10 factories. Kaizen principles, or the PDCA cycle, were used in the project to teach how to reduce waste, improve recycling, reduce the amount of electronics used, improve continuity on the production line, improve the work space and improve transport. The results of the research found that by organising the increase in instructional activities with regard to the eco-friendly project and productivity, there were both direct and indirect advantages for the various enterprises. The direct effects included: (1) the overall production costs were reduced since the import factors had been newly adapted. All 45 factories could reduce their overall costs by $1,246,897.70 per year. (2) In terms of developing production pieces, capacity increased. (3) The amount of carbon dioxide (CO2) released into the atmosphere was reduced. All 45 factories could reduce the amount of carbon dioxide released by 2,013,503.73 kg CO2e per year. Indirect effects of this project included the ability to apply knowledge from instructional activities to other parts of work, as well as gaining ideas and concepts to deal with problems within business. The information was analysed using percentage, standard deviation, LISREL, and content analysis.

Keywords:Green Productivity Improvement, productivity, eco-friendly, electrical and electronics industry;

برای سفارش ترجمه مقاله کلیک کنید :

ترجمه کلیه مقالات

translate-any article

دیدگاه ها بسته شده است